Informacje dla organizatorów imprez, które wymagają korzystania z dróg - KMP w Grudziądzu

Informacje dla organizatorów imprez, które wymagają korzystania z dróg

Informacje dla organizatorów imprez, które wymagają korzystania z dróg

Data publikacji 18.09.2015

INFORMACJA

dla osób i instytucji organizujących zawody sportowe, rajdy, wyścigi i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z dróg w sposób szczególny.

 

   I. Organizator imprezy zobowiązany jest do wystąpienia z pisemnym wnioskiem do organu zarządzającego ruchem na drodze o wydanie zezwolenia na co najmniej 30 dni przed zaplanowaną imprezą. Organami zarządzającymi ruchem na drogach w zależności od kategorii w powiecie grudziądzkim są:

- na drogach miasta Grudziądz- Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1

- na drogach krajowcyh poza miastem Grudziądz - Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad w Świeciu, ul. Jesionowa 3a

- na drogach wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie

- na drogach powiatowych i gminnych poza miastem Grudziądz - Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

 

  II. Jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom to organem właściwym do wydania zezwolenia jest:

- w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii.

- w przypadku dróg tej samej kategorii organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

 

  III. Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia organ zarządzający ruchem wydaje na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

 

  IV. WYMOGI FORMALNE JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ WNIOSEK ORGANIZATORA

- imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania organizatora, siedziby

- rodzaj i nazwę imprezy

- informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończeniu imprezy

- informację o przewidywanej liczbie uczestników

- wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy

- podpis organizatora lub jego przedstawiciela

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

- szczegółowy regulamin imprezy określający zasady zachowania się uczestników imprezy.

- program imprezy z opisem trasy i podaniem odległości poszczególnych odcinków oraz określony w godzinach i minutach program przejazdu lub przejścia uczestników.

- plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy zawierający: listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby, pisemną instrukcję określająca zadania dla sł. porządkowej, rodzaj i ilość środków technicznych tj. znaki tablice ostrzegawcze mające służyć do zabezpieczenia imprezy, rodzaj i zakres zabezpieczenia ratowniczego, sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych, oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie, rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów wyłączonych z ruchu publicznego, organizację łączności bezprzewodowej między Policją a organizatorem w czasie trwania imprezy, zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie imprezy, pisemną zgodę właściciela lasu jeżeli impreza przeprowadzana jest na terenach leśnych.

  V. Organizator imprezy zobowiązany jest kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną imprezą przesłać do właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy Komendanta Wojewódzkiego Policji w celu uzyskania opinii. W przypadku powiatu i miasta Grudziądz to:

Komenda Wojewódzka Policji ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 86-950 BYDGOSZCZ

Opinie Komendanta Wojewódzkiego Policji dotyczy oceny bezpieczeństwa które organizator zobowiązany jest zapewnić osobom obecnym na imprezie. Wydaną opinię doręcza się organowi, który o nią wystąpił w terminie 14 dni od daty wystąpienia.

  VI. Niedopuszczalne jest zabezpieczenie imprezy na drodze bez zezwolenia, które jest obowiązany uzyskać organizator.

  VII. Nie jest wymagane uzyskanie opinii i zezwolenia od organizatora procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym w tym konduktów pogrzebowych, które odbywają się na podstawie odrębnych przepisów.